Проектна програма: „ Едукација , Рехабилтиација и Ран третман“

Edukacija , Rehabiltiacija i Ran tretman

ХЗ Бравура Кооператива во континуитет обезбедува услуги за работа со деца со посебни потреби преку диртектни интервенции од: Дефектолошки третман Логопедски третман Психолошки услуги Кинезитерапевтски третман Во програмата се вкучени околу 15 деца со посебни потреби на годишно ниво.

Проект:„Прекугранична иницијатива за здравствена профилактика “

Prekugraniцna inicijativa

Создавањето на прекугранични иницијативи за обука и прекугранични мрежата на НВО организации, кои работат во областа на рехабилитација на лица со посебни потреби  од двете страни на границата, и  размена на добри практики. Резултат: развиена заедничка програми за обука; воспоставена мрежа на организации за соработка и подршка. Финансиран од: IPA Cross-border programme MK-BG

Проект:„ Инклузивна тетратка“

inkluzivna-tetratka

„Инклузивна тетратка“ е стратешки документ на О.О.У „Св Климент Охридски“ –Делчево, за разбивање на сегрегацијата и дискриминацијата на децата со посебни потреби во Училишната заедница и документиран водич за трансфер од традиционално – формално кон иклузивно образование. За остварување на овие цели проектот е фокусиран на две клучни акции: 1. „Градење на стратегија за инклузивно […]