Нашата приказна почнува во 2004 година ...

logo

Со цел да обезбедиме одржан развој на програмата за Професионална ориентација на лица со посебни потреби“, група на родители од Делчево заедно со професионалци во областа на попреченоста, го формираа здружението „Бравура Кооператива“. Оваа програма постигната високи резултати во практично работно оспосебување, разви нови методи и техники за обука и е во чекор со времето за новите предизвици за социјално претприемништво. Од 2007 година отпочна со активности за „Подигање на јавна свест на локалното наслеление и регионот Брегалница“, а истата година ја разви и програмата за „Ран третман и рана интервенција на деца со посебни потреби“ преку директна работа со корисниците од страна на профилиран стручен тим. Прогресот на организацијата се почуствува во 2009 година со имплементација на низа проекти во инклузивната програма за образование , која стана составен дел на програмата за работа на организацијата за да од 2013 година отпочнеме и со програмата „Инклузија преку спорт“. Во рамките на програмите се развиваат проекти кој имаат едноставна цел а тоа е да го подобрат квалитетот на живеење на лицата со посебни потреби во сите свери на опшественото живеење.

Публикации

Inkluziven_pazar_na_trud
Snoe_zelen
Бочија водич за добра практика
Локален акционен план за социјална заштита

Адатација на традиционални игри за можностите на лицата со попреченост

Адатација на традиционални игри за лицата со попреченост, има за цел да адаптира
традиционални игри од 4 држави – партери на проектот и нивна примена.
Резултат: Развиени пет игри и пренесено искуство во земјите учеснички во проектот.
( Полска, Македонија, Бугарија, Турција)   
Финансиран од: ЕУ/  Еразмиус +

Програми

Образование и Рехабилитација

Во доменот на цивилизацискиот развој, образованието се движи по патот од сегрегација кон интеграција, од ексклузивност кон инклузивност. Со право може да се констатира дека концептот на инклузивно  образование е прифатен во многу земји …

Социјална инклузија

Што е социјална инклузија?
Инклузивно општество се базира на заедничко почитување и солидарност, со еднакви можности и пристојни можности за живеење за сите.Социјалната инклузија е чувство да сте дел од заедницата, со заеднички идентитет и 

Професионална ориентација

Работата е составен дел за сите луѓе, па и на лицата со посебни потреби. Градењето на можности за нивно работно вклучување преку професионална ориентација, квалификација и преквалификација е е значајно, како за лицата со посебни потреби,така и за опшеството …

Актуелно

СМАРТ БАЛКАН

Преку оперативен грант од програмата на „СМАРТ БАЛКАН, Невладината организација, Х.З „Бравура Кооператива“ отпочна со имплементација на активности од првата фаза за јакнење на капацитетите

Инклузија преку Спорт ...