Project “B O C C I A”

B O C C I A

Transfer of effective solutions that activates vitaly, equalizes opportunities and health-enhancing physical activities of persons with disability using paralympic sport Boccia Main goals: Transfer of effective solutions that activates vitaly, equalizes opportunities and health-enhancing physical activities of disabled using paralympic sport Boccia Increased participation in, and equal access to sport for all through: trainig specialists […]

Проект : “Дискриминација Мислам НЕ“

Diskriminacija Mislam NE

Проект : “Дискриминација Мислам НЕ“ e театарска претстава која интервенира во заедницата за подигање на јавната свест за лицата со посебни потреби. Оваа драмска претстава е реализирана во 6 градови во Републиката со вкупно 10 претстави а ја имаат гледано околу 1.500 лица публика). Дел од актерите во Драмата се лица со посебни потреби од […]

Проект: Адатација на традиционални игри за можностите на лицата со попреченост

Adatacija na tradicionalni igri-

Проект: Адатација на традиционални игри за лицата со попреченост, има за цел да адаптира традиционални игри од 4 држави – партери на проектот и нивна примена. Резултат: Развиени пет игри и пренесено искуство во земјите учеснички во проектот.( Полска, Македонија, Бугарија, Турција)   Финансиран од: ЕУ/  Еразмиус +

Project “Sports, Inclusion and BOCCIA”

Sports, Inclusion and BOCCIA

Project “Sports, Inclusion and BOCCIA”, aims to promote the game in the country, to create and develop a network of trained coaches who will transfer their knowledge and experience in Boccia and to provide opportunities for children with special needs to train Boccia to the level of becoming Boccia sports athletes. Финансиран од : UNICEF