Бравура кооператива, работи и развива програма за социјални услуги во заедницата, што подразбира давање на помош и нега на лица кој по различни основи имааат намелени функционални и инструментални функции во нивното секојдневие . Услугата за помош и нега во домот е наменета за лица со намален функционален капацитет, како стари лица , лица кои не можат да се грижат самите за себе , лица кој блиското семејство или брачен другар неможе да се грижи во целост, поради различни околности ( миграција, работни обврски и слично) ,  лица со попреченост , и дргу лица.  Нашиот тим брои 6 лица негуватели кој имаат задача да помогнат на лицата во нивните оновни потреби како што се: одржување лична хигиена, облекување, мобилност во домот, хранење, користење тоалет и други основни функции како и подршка во инструменталните функции како што се: поддршка при чистење, перење,обезбедување на храна, купување продукти,плаќање на сметки, прошетка и надворешна мобилност, земање медицинска терапија, итн. Важно е да напоменеме дека од здравствен аспект негувателот ја следи состојбата на лицето и кореспондира со матичниот лекар. Времетраењето на услугата во домот на лицето корисни се определува согасно неговите оптимални потреби . Услуга може да биде 80 часа ,40 часа , 20 часа и 5 часа месечно. Колку часовна услуга е потребна на едно лице се определува преку стандардизирана проценка од стрна на матичниот лекар и центарот за социјална работа. Кој е географскиот опфат на услугата? Услугата е еднакво достапна за сите засегнати лица од општина Делчево со вклучени и  руралните подрачја. Тоа значи дека и лицата кој живеат на село можат да ја користа оваа услуга. Исто така оваа услуга е предвидена и за жителите на Општина М.Каменица.  Контакти:  
Сподели :
Facebook
Twitter
LinkedIn

АКТУЕЛНО

АКТУЕЛНО

СМАРТ БАЛКАН

Преку оперативен грант од програмата на „СМАРТ БАЛКАН, Невладината организација, Х.З „Бравура Кооператива“ отпочна со имплементација на активности од првата фаза за јакнење на капацитетите

Повеќе »