Бравура кооператива, работи и развива програма за социјални услуги во заедницата, што подразбира давање на помош и нега на лица кој по различни основи имааат намелени функционални и инструментални функции во нивното секојдневие . Услугата за помош и нега во домот е наменета за лица со намален функционален капацитет, како стари лица , лица кои не можат да се грижат самите за себе , лица кој блиското семејство или брачен другар неможе да се грижи во целост, поради различни околности ( миграција, работни обврски и слично) ,  лица со попреченост , и дргу лица.  Нашиот тим брои 6 лица негуватели кој имаат задача да помогнат на лицата во нивните оновни потреби како што се: одржување лична хигиена, облекување, мобилност во домот, хранење, користење тоалет и други основни функции како и подршка во инструменталните функции како што се: поддршка при чистење, перење,обезбедување на храна, купување продукти,плаќање на сметки, прошетка и надворешна мобилност, земање медицинска терапија, итн. Важно е да напоменеме дека од здравствен аспект негувателот ја следи состојбата на лицето и кореспондира со матичниот лекар. Времетраењето на услугата во домот на лицето корисни се определува согасно неговите оптимални потреби . Услуга може да биде 80 часа ,40 часа , 20 часа и 5 часа месечно. Колку часовна услуга е потребна на едно лице се определува преку стандардизирана проценка од стрна на матичниот лекар и центарот за социјална работа. Кој е географскиот опфат на услугата? Услугата е еднакво достапна за сите засегнати лица од општина Делчево со вклучени и  руралните подрачја. Тоа значи дека и лицата кој живеат на село можат да ја користа оваа услуга. Исто така оваа услуга е предвидена и за жителите на Општина М.Каменица.  Контакти:  
Сподели :
Facebook
Twitter
LinkedIn

АКТУЕЛНО

АКТУЕЛНО

ДА СЕ БИДЕ ВО ЈАТО….

„УПРАВУВАЊЕ, РАКОВОДЕЊЕ, ПРАВИЛА И ПРИНЦИПИ НА МРЕЖА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“ Е ОСНОВНА ТЕМА НА РАБОТИЛНИЦАТА ОДРЖАНА НА на 28 Мај /2024 година во Делчево во

Повеќе »