Проект: „Инклузивно Огледало“

Inkluzivno Ogledalo

Проектот „Инклузивно Огледало“, е развоен систем за воспоставување на долгорочна  подршка и соработка помеѓу бизнис секторот и ХЗ „Бравура Кооператива“ , за остварување на позитивни промени во локалната заедница. Проектот пилотира со меѓу-секторско партнерство на ХЗ „Бравура Кооператива“ , фимата„МС Дизајн“-Делчево и Јавна Установа-Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево -одделение „ Дневен Центар за лица […]

Project “B O C C I A”

B O C C I A

Transfer of effective solutions that activates vitaly, equalizes opportunities and health-enhancing physical activities of persons with disability using paralympic sport Boccia Main goals: Transfer of effective solutions that activates vitaly, equalizes opportunities and health-enhancing physical activities of disabled using paralympic sport Boccia Increased participation in, and equal access to sport for all through: trainig specialists […]

Проект : “Дискриминација Мислам НЕ“

Diskriminacija Mislam NE

Проект : “Дискриминација Мислам НЕ“ e театарска претстава која интервенира во заедницата за подигање на јавната свест за лицата со посебни потреби. Оваа драмска претстава е реализирана во 6 градови во Републиката со вкупно 10 претстави а ја имаат гледано околу 1.500 лица публика). Дел од актерите во Драмата се лица со посебни потреби од […]

Проект: Адатација на традиционални игри за можностите на лицата со попреченост

Adatacija na tradicionalni igri-

Проект: Адатација на традиционални игри за лицата со попреченост, има за цел да адаптира традиционални игри од 4 држави – партери на проектот и нивна примена. Резултат: Развиени пет игри и пренесено искуство во земјите учеснички во проектот.( Полска, Македонија, Бугарија, Турција)   Финансиран од: ЕУ/  Еразмиус +

Project “Sports, Inclusion and BOCCIA”

Sports, Inclusion and BOCCIA

Project “Sports, Inclusion and BOCCIA”, aims to promote the game in the country, to create and develop a network of trained coaches who will transfer their knowledge and experience in Boccia and to provide opportunities for children with special needs to train Boccia to the level of becoming Boccia sports athletes. Финансиран од : UNICEF

Проект: „Инклузивен пазар на труд “

Inkluziven pazar na trud

Лицата со посебни потреби треба да добијат еднаков третман на работа. Ова вклучува еднаквост во однос на здравјето и безбедноста при работа. Здравје и безбедноста не треба да се користи како изговор за не вработување или не продржување за вработување на лица со посебни потреби. Работно место што е достапно и безбедно за лицата со […]

Проект: „Професионална ориентација и работно оспособување на лица со посебни потреби“

Profesionalna orientacija i rabotno osposobuvanje

Унапредување на работните вештини, на 30 корисници, од Дневен центар за лица со посебни потреби и ученици со посебни потреби над 15 годишна возраст од Општина Делчево .Развивање на работни вештини, знаења и работни навики за работно производни активнсоти за сито печат. Резултат: Стекнати работни вештини на 20 лица со посебни потреби од предвидените области […]

Проект “Клуб за социјална инклузија ”

social-inclusion

Проектот  Клуб за социјална инклузија е фокусиран кон проблемите кај дел од младите лица со посебни потреби, на возраст од 14-26 години, кои во процесот на транзиција во Републиката се на ниско ниво на социјална вклученост. Резултат: Создаден „Социјален Клуб“ за Лица со посебни потреби во Делчево, како програма за вклучување на целната група во […]

Проект: „Одговорни пред Одговорностите„

Odgovorni pred Odgovornostite

Правото на граѓаните да учествуваат во извршувањето на јавните работи е едно од основните демократски начела, а најдиректно може да се оствари на локално ниво каде што локалните власти се во можност поблиско да соработуваат со граѓаните и граѓанските организации и да работат на проблемите кои директно влијаат врз нивните животи. Преку соработка со граѓаните […]

Проект: Социјален дијалог за социјална инклузија

Socijalen dijalog za socijalna inkluzija

Проектот „Социјален дијалог за социјална инклузија“ е фокусиран кон создавање на средина за активно учество и влијание на граѓанските организации, во областа на Здравство, социјална и хуманитарна работа. Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на институциите и организациите на локално ниво за планирање, развој и достава на социјални услуги за ранливите категории на […]