English EN Македонски јазик MK
logo
civica
Носител на проектот:
 • Хуманитарно здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби „Бравура Кооператива“ Делчево
Партнер на проектот:
 • Здружение на граѓани за подигање на психо-социјалната свест „Имаго Плус“
Соработници :
 • Јавна Установа Завод за социјални дејности – Скопје
 • Економски факултет, Универзитет „ Гоце Делчев“-Штип
Финансиска подршка  : ХЗ „Бравура Кооператива“  е корсник на финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас. Цивика мобилитас е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за поддршка на граѓанското општество во Македонија, која ја спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ од Шведска. Целта на програмата е општествените промени во Северна Македонија да бидат поттикнати од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, што резултира со потранспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управување како на централно, така и на локално ниво. Вкупен буџет на проектот:  1.799.008,64 денари Времетраење на проектот: 24 месеци  / Со почеток од  01.06.2020 до 31.05.2021 Краток  опис на проектот: Проект „Инклузивен Мост 18“ е програма за социо-економска инклузија на деца без родители и родителска грижа. Проектот дава можности за општествени промени за правилна интеграција и социјалната инклузија на оваа популација. Една од алтернативите за сместување на деца без родителии родителска грижа до 18 годишна возраст се формите на мал групен дом. Во овој дом се обезбедува безбедно и грижливо опкружување налик на семејно кое служи како модел за инклузивно згрижување во заедницата наместо згрижување во големи институции. Во овие домови децата престојуваат до 18 години. Со наполнувањето на 18 годишна возраст штитениците на Мал групен дом добиваат Еднократна парична помош од Државата согласно Законите од социјална заштита во висина од 180.000 денари. Од истражувањето направено од страна на ЈУ Завод за социјални Дејности -Скопје, е утврдено дека голем процент од децата оваа парична помош ја трошат во првите три месеци од напуштање на домот, претежно за скапи телефони, лап топ гардероби и лични потреби, што ги доведува во состојба на повторен социјален ризик. Предизвиците се разбирливи на оваа возраст кај децата, но пред се мора да се фокусираме на последиците кои се должат на можни причинители кој овој проект ги детектира: средина на живеење, отсуство на менаџирање со пари во помлада возраст, очекувањето на материјалните средства и нивниот предизвик, ниско ниво на мотивираност и подршка за личен развој, отсуство на информација за претприемништво, отсуство на економска одговорност кај децата, присуство на несигурност за преземање на конкретни чекори за социјално претприемништво и самовработување и други разбирливи предизвици кој се последица од животот на оваа популација. Општа цел: Да се создаде поттикнувачко правно и професионално опкружување за развој на социјални претприемништва како можност за вработување на деца без родители и родителска грижа сместени во деинституционализирани форми на услуги на територијата на нашата држава. Специфични цели: С.Ц 1: Да се создаде едукативна програма за јакнење на капацитетите на децата без родители и родителска грижа за економски менаџмент и пазарна економија во долгорочен план,и нивно соци-економско интгрирање во опшеството. Целни групи на проектот:
 1. Шест Мали групни домови на ниво на Држава.
 2. 30 вработени лица во Мал групен дом.
 3. Околу 40 деца сместени во Мал групен дом.
 4. Бизнис заедница, за градење на можности за соработка и практиканство.
  Очекуани резултати
 • Идентификувани слаби и јаки страни во животната заедница и опкружување, личен развој, социо-економски развојни можности и др.
 • Создадена едукативна програма за економско опкружување на деца без родители и родителска грижа, прилагодена на хронолошката возраст на корисниците.
 • Подигнато ниво на знаење и одговорност за економското опкружување на децата без родители и родителска грижа и создадени предуслови за правилен социјален – економски интегративен развој на корисниците.
      Активности: Во првата фаза од проектот се проектирани активност за скрининг процес, анкета и интервју за идентификација на можните причинители: околина, личен развој, мотивираност, информираност, предизвици во економското живеење, визија за самореализација, материјални вредности и др. Во оваа фаза се и активностите кој водат кон градење на социо-економска едукативна програма и содржи реализација на 9 работилници на стручен тим, соработници, консултанти за разработка на програмата. Втората фаза на проектот ги опфаќа активностите за финализација на програмата, издавање  на водич за економски менаџмент  и нејзина имплементација во Мали групни домови, преку претходна  обука на вработениот персонал за менторство. Во третата фаза на проектот се акциите за директна подршка на целната група, преку менторство од професори и студенти од Економски факултет Штип-соработник во проектот. Оваа фаза работи на директна подршка и развој на индивидуални бизнис планови за потребите на групите.  Транспарентноста на проектот е проследена во сите фази на имплементација со завршна  промоција на резултати.      
Сподели :
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

АКТУЕЛНО

АКТУЕЛНО

Проект „ Инклузивен мост 18 “

Дел од работниот амбиент на четвртата дводневна работилница од проектот „Инклузивен Мост 18“.Голема Благодарност до сите учесници, Благодарност до децата кој ги споделија своите животни

Повеќе »