Проект „ Инклузивен мост 18 “ – втора дводневна работилница

Ве информираме дека во рамките на проектот„ Инклузивен мост 18 “ имплементиран од страна на ХЗ „Бравура Кооператива“ Делчево во партнерство со ЗГ „Имаго плус “ -Скопје , на 01 и 02 .10.2020 година беше спроведена втората дводневна работилница од проектот.
Кое е суштинско прашање? Каде да ги детектираме пропустите? Како? Кој се наши јаки страни? Што е тоа во законот како препрека за идни остварувања ? Што да промениме? Претпоставки и студија на случај, анализи , дебати и предлози беа дел од втората дводневна работилница на проектот „ Инклузивен мост 18 “ .
Сите отворени прашања работат на интегритетот и социо-економското вклучување на децата без родители и родителска грижа.
Професионална стручна јавност со искуство во работата прави нов исчекор кон проектните остварувања.
Голем благодарност на учесниците на настанот, кој покрај настанатите околности од Ковид пандемијата зедоа учество и го збогатија овој настан со нови применети практики и искуства.

Бравура Кооператива е корсник на финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас.

Цивика мобилитас е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за поддршка на граѓанското општество во  Македонија, која ја спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ од Шведска. Целта на програмата е општествените промени во Северна Македонија да бидат поттикнати од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, што резултира со потранспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управување како на централно, така и на локално ниво.

Со искрена почит
Тим на Бравура Кооператива

Проект : „Инклузивен Мост 18“

Проект : „Инклузивен Мост 18“
logo
civica
Носител на проектот:
 • Хуманитарно здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби „Бравура Кооператива“ Делчево
Партнер на проектот:
 • Здружение на граѓани за подигање на психо-социјалната свест „Имаго Плус“
Соработници :
 • Јавна Установа Завод за социјални дејности – Скопје
 • Економски факултет, Универзитет „ Гоце Делчев“-Штип
Финансиска подршка  : ХЗ „Бравура Кооператива“  е корсник на финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас. Цивика мобилитас е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за поддршка на граѓанското општество во Македонија, која ја спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ од Шведска. Целта на програмата е општествените промени во Северна Македонија да бидат поттикнати од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, што резултира со потранспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управување како на централно, така и на локално ниво. Вкупен буџет на проектот:  1.799.008,64 денари Времетраење на проектот: 24 месеци  / Со почеток од  01.06.2020 до 31.05.2021 Краток  опис на проектот: Проект „Инклузивен Мост 18“ е програма за социо-економска инклузија на деца без родители и родителска грижа. Проектот дава можности за општествени промени за правилна интеграција и социјалната инклузија на оваа популација. Една од алтернативите за сместување на деца без родителии родителска грижа до 18 годишна возраст се формите на мал групен дом. Во овој дом се обезбедува безбедно и грижливо опкружување налик на семејно кое служи како модел за инклузивно згрижување во заедницата наместо згрижување во големи институции. Во овие домови децата престојуваат до 18 години. Со наполнувањето на 18 годишна возраст штитениците на Мал групен дом добиваат Еднократна парична помош од Државата согласно Законите од социјална заштита во висина од 180.000 денари. Од истражувањето направено од страна на ЈУ Завод за социјални Дејности -Скопје, е утврдено дека голем процент од децата оваа парична помош ја трошат во првите три месеци од напуштање на домот, претежно за скапи телефони, лап топ гардероби и лични потреби, што ги доведува во состојба на повторен социјален ризик. Предизвиците се разбирливи на оваа возраст кај децата, но пред се мора да се фокусираме на последиците кои се должат на можни причинители кој овој проект ги детектира: средина на живеење, отсуство на менаџирање со пари во помлада возраст, очекувањето на материјалните средства и нивниот предизвик, ниско ниво на мотивираност и подршка за личен развој, отсуство на информација за претприемништво, отсуство на економска одговорност кај децата, присуство на несигурност за преземање на конкретни чекори за социјално претприемништво и самовработување и други разбирливи предизвици кој се последица од животот на оваа популација. Општа цел: Да се создаде поттикнувачко правно и професионално опкружување за развој на социјални претприемништва како можност за вработување на деца без родители и родителска грижа сместени во деинституционализирани форми на услуги на територијата на нашата држава. Специфични цели: С.Ц 1: Да се создаде едукативна програма за јакнење на капацитетите на децата без родители и родителска грижа за економски менаџмент и пазарна економија во долгорочен план,и нивно соци-економско интгрирање во опшеството. Целни групи на проектот:
 1. Шест Мали групни домови на ниво на Држава.
 2. 30 вработени лица во Мал групен дом.
 3. Околу 40 деца сместени во Мал групен дом.
 4. Бизнис заедница, за градење на можности за соработка и практиканство.
  Очекуани резултати
 • Идентификувани слаби и јаки страни во животната заедница и опкружување, личен развој, социо-економски развојни можности и др.
 • Создадена едукативна програма за економско опкружување на деца без родители и родителска грижа, прилагодена на хронолошката возраст на корисниците.
 • Подигнато ниво на знаење и одговорност за економското опкружување на децата без родители и родителска грижа и создадени предуслови за правилен социјален – економски интегративен развој на корисниците.
      Активности: Во првата фаза од проектот се проектирани активност за скрининг процес, анкета и интервју за идентификација на можните причинители: околина, личен развој, мотивираност, информираност, предизвици во економското живеење, визија за самореализација, материјални вредности и др. Во оваа фаза се и активностите кој водат кон градење на социо-економска едукативна програма и содржи реализација на 9 работилници на стручен тим, соработници, консултанти за разработка на програмата. Втората фаза на проектот ги опфаќа активностите за финализација на програмата, издавање  на водич за економски менаџмент  и нејзина имплементација во Мали групни домови, преку претходна  обука на вработениот персонал за менторство. Во третата фаза на проектот се акциите за директна подршка на целната група, преку менторство од професори и студенти од Економски факултет Штип-соработник во проектот. Оваа фаза работи на директна подршка и развој на индивидуални бизнис планови за потребите на групите.  Транспарентноста на проектот е проследена во сите фази на имплементација со завршна  промоција на резултати.      

Проект: „Инклузивно Огледало“

Inkluzivno Ogledalo
Проектот „Инклузивно Огледало“, е развоен систем за воспоставување на долгорочна  подршка и соработка помеѓу бизнис секторот и ХЗ „Бравура Кооператива“ , за остварување на позитивни промени во локалната заедница. Проектот пилотира со меѓу-секторско партнерство на ХЗ „Бравура Кооператива“ , фимата„МС Дизајн“-Делчево и Јавна Установа-Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево -одделение „ Дневен Центар за лица со посебни потреби “ во рамките на повикот од пректот „Промени за одржан развој“ . Цел: Заживување и унапредување на  учеството на Бизнис секторот во јакнење на капацитетите на граѓанскиотсектор на ОпштинаДелчево, со одржан развој за меѓу-секторско партнерство прекукреирање на локален систем на подршкакојаќесетемеливрзначелата на заедничкидијалог и соработкаприпланирање и давањеосновниуслуги за крајните корисници.
 • Резултат: Зајакнат дијалог и двонасочна комуникација помеѓу бизнис секторот и Невладината организација „ХЗ бравура Кооператива , за унапредување на соработката и подигнато ниво на информираност на бизнис заедницата за начините, можностите потребите и заемниот интерес од оваа соработка како компании со друштвена одговорност.
  Финансиран од : КОНЕКТ / ЕУ-регрант

Project “B O C C I A”

B O C C I A
Transfer of effective solutions that activates vitaly, equalizes opportunities and health-enhancing physical activities of persons with disability using paralympic sport Boccia Main goals:
 1. Transfer of effective solutions that activates vitaly, equalizes opportunities and health-enhancing physical activities of disabled using paralympic sport Boccia
 2. Increased participation in, and equal access to sport for all through:
 3. trainig specialists (instructors, referees, promoters of Boccia)
 4. obtaining and training volunteers for NGO and „ Animators of active life in people with disabilities”.in partner countries and also working to disabled people environment and local communities in individual countries.
 5. creating Boccia Teams in partner countries pursuing systematically integration Boccia classes for NGO and local communities.
Финансиран од: ЕУ/  Еразмиус +

Проект : “Дискриминација Мислам НЕ“

Diskriminacija Mislam NE

Проект : “Дискриминација Мислам НЕ“ e театарска претстава која интервенира во заедницата за подигање на јавната свест за лицата со посебни потреби. Оваа драмска претстава е реализирана во 6 градови во Републиката со вкупно 10 претстави а ја имаат гледано околу 1.500 лица публика). Дел од актерите во Драмата се лица со посебни потреби од  Делчево.

Финансиран од: ОБСЕ-Скопје

Проект: Адатација на традиционални игри за можностите на лицата со попреченост

Adatacija na tradicionalni igri-
Проект: Адатација на традиционални игри за лицата со попреченост, има за цел да адаптира традиционални игри од 4 држави – партери на проектот и нивна примена. Резултат: Развиени пет игри и пренесено искуство во земјите учеснички во проектот.( Полска, Македонија, Бугарија, Турција)   Финансиран од: ЕУ/  Еразмиус +

Project “Sports, Inclusion and BOCCIA”

Sports, Inclusion and BOCCIA
Project “Sports, Inclusion and BOCCIA”, aims to promote the game in the country, to create and develop a network of trained coaches who will transfer their knowledge and experience in Boccia and to provide opportunities for children with special needs to train Boccia to the level of becoming Boccia sports athletes. Финансиран од : UNICEF
Sports, Inclusion and BOCCIA

Проект: „Инклузивен пазар на труд “

Inkluziven pazar na trud
Лицата со посебни потреби треба да добијат еднаков третман на работа. Ова вклучува еднаквост во однос на здравјето и безбедноста при работа. Здравје и безбедноста не треба да се користи како изговор за не вработување или не продржување за вработување на лица со посебни потреби. Работно место што е достапно и безбедно за лицата со посебни потреби исто така е побезбедно и подостапно за сите вработени, клиенти и посетители.  Здравје и безбедност при работа бара од работодавачите да извршуваат проценка на ризикот и да донесат соодветни превентивни мерки. Но, приоритетите се да се елиминираат ризиците на изворот и да се прилагодат на работата на работниците. Со цел да се усогласат здравствено – безбедносните обврски и избегнување на дискриминација во исто време, овој прокет ќе создаде предуслови за анализа на ефективни и практични мерки за: приспособување на работното место; проценка на ризик; дизајнот на работата; работните активности согласно специфични потреби; опремата соглсно индивидуални барања;  работната средина; организација на работата; физички опасности; психосоцијални опасности; превентивни мерки; процедури за итен случај; отворени / конкурентни вработувања; родови разлики во вработувањето, поактивна политика на пазарот на трудот, интегрирање на услугите за вработување и обука за лицата со инвалидност; зголемување на достапноста на ефективни услуги за поддршка на вработување; поголема вклученост на работодавачите; и  поголема примена .

Проект: „Професионална ориентација и работно оспособување на лица со посебни потреби“

Profesionalna orientacija i rabotno osposobuvanje
Унапредување на работните вештини, на 30 корисници, од Дневен центар за лица со посебни потреби и ученици со посебни потреби над 15 годишна возраст од Општина Делчево .Развивање на работни вештини, знаења и работни навики за работно производни активнсоти за сито печат. Резултат: Стекнати работни вештини на 20 лица со посебни потреби од предвидените области на акција, (Сито печат, Изработка на еколошки кеси-хартија,). Финансиер: ЕУ ре-грант „Унапредување на услугите за социјална вклученост“ -Скопје

Проект “Клуб за социјална инклузија ”

social-inclusion

Проектот  Клуб за социјална инклузија е фокусиран кон проблемите кај дел од младите лица со посебни потреби, на возраст од 14-26 години, кои во процесот на транзиција во Републиката се на ниско ниво на социјална вклученост.

 • Резултат: Создаден „Социјален Клуб“ за Лица со посебни потреби во Делчево, како програма за вклучување на целната група во јавниот живот.

Финансиер: Влада на РМ/ Хендикеп плус